Advocatenkantoor Weinans
te Roosendaal

Tel + 31 0 165 551 472

Privacy Statement

1. AVG

Advocatenkantoor Weinans is ter zake van verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Betrokkenen zijn de natuurlijke personen van wie Advocatenkantoor Weinans persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegeven zijn alle gegevens die informatie geven over een betrokkene en op basis waarvan die betrokkene kan worden geïdentificeerd.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Advocatenkantoor Weinans te Roosendaal is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (4701 LD) Roosendaal, aan het adres Brugstraat 75. U kunt Advocaten- kantoor Weinans telefonisch bereiken op 0165-551472 en per e-mail via info@weinansadvocaten.nl.

3. Betrokkene

Deze privacy statement is van toepassing op alle personen van wie Advocatenkantoor Weinans persoonsgegevens verstrekt, waaronder in ieder geval begrepen cliënten, potentiële cliënten, websitebezoekers en ontvangers van nieuwsbrieven of andere berichtgeving.

Op het bovenstaande geldt de uitzondering dat deze privacy statement niet van toepassing is op personen van wie Advocatenkantoor Weinans persoonsgegevens verwerkt omdat zij aandeelhouder, vennoot, werknemer, uitzendkracht, inleenkracht, student-stagiair of sollicitant zijn.

4. Welke gegevens

Advocatenkantoor Weinans verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan haar zijn verstrekt. Advocatenkantoor Weinans verwerkt met betrekking tot de in artikel 5 omschreven doelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die de betrokkene aan Advocatenkantoor Weinans verstrekt. Dit betreffen onder meer persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van de zaak van de betrokken cliënt;
 • Persoonsgegevens verkregen door technologieën. Dit betreffen onder meer het IP-nummer van de betrokkene en informatie over gebruik van de website door betrokkene;
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen. Dit betreffen onder meer gegevens uit het kadaster en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

5. Welke doelen

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen door Advocatenkantoor Weinans onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder meer de verplichting die Advocatenkantoor Weinans op grond van de WWFT kan hebben om een kopie van het identiteitsbewijs van een opdrachtgever of betrokkene op te slaan;
 • Het opnamen en het onderhouden van contact met de betrokkene. Advocatenkantoor Weinans houdt een klantenbestand bij dat onder meer wordt gebruikt voor het toezenden van (digitale) nieuwsberichten en uitnodigingen;
 • Het analyseren en verbeteren van de dienstverlenging van Advocatenkantoor Weinans;
 • Het verbeteren en beveiligen van de website www.weinansadvocaten.nl

6. Welke gronden

Advocatenkantoor Weinans verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

 • De betrokkene heeft Advocatenkantoor Weinans toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke..
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in de aanloop naar een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten.
 • Advocatenkantoor Weinans heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken.
 • Advocatenkantoor Weinans heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens.

7. Verwerker

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Advocatenkantoor Weinans een derde verwerker inschakelen. Advocatenkantoor Weinans zal met deze verwerker een verwerkingsovereenkomst sluiten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt.

8. Ontvangers

Persoonsgegevens kunnen binnen Advocatenkantoor Weinans worden gedeeld. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst van

opdracht tot het verlenen van juridische diensten of op grond van de wettelijke verplichting.

9. Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

Voor het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten kan het noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt. Daarbij zullen persoonsgegevens slechts aan derden buiten de Europese Economische Ruimte worden verstrekt, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

10. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van betrokkenen zullen door Advocatenkantoor Weinans niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in sub 5 genoemde doeleinden.

11. Rechten betrokkenen

De betrokkene kan met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens verschillende rechten uitoefenen. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens kan de betrok- kene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, of de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voor- noemde rechten kan de betrokkene contact opnemen met de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval dat persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of dat de verwerking ervan is beperkt, stelt de in sub 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van de persoonsgegevens daarvan op de hoogte.

12. Klachten

In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Advocaten- kantoor Weinans kan contact worden opgenomen met de in artikel 2 genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing wordt gekomen, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Deze privacy statement kan door Advocatenkantoor Weinans worden gewijzigd. Betrokkenen kunnen van wijzigingen op de hoogte blijven door de privacy statement op de website van Advocatenkantoor Weinans te Roosendaal te raadplegen.