Advocatenkantoor Weinans
te Roosendaal

Tel + 31 0 165 551 472

Rechtsgebieden

Door de jarenlange ervaring en voortdurende bijscholing is het kantoor uitstekend thuis in een groot aantal rechtsgebieden. Bijzondere aandachtsgebieden zijn:

Arbeidsrecht, waaronder het adviseren over en opstellen van arbeidsovereenkomsten, procedures strekkende tot het verkrijgen van een ontslagvergunning, civiele procedures, re-integratiegeschillen, ontbindingsprocedures.

Familierecht, waaronder het opstellen van echtscheidingsconvenanten, het voeren van echtscheidingsprocedures, alimentatieprocedures, het tot stand brengen van boedelverdelingen.

Ondernemingsrecht ,waaronder het opstellen van overeenkomsten, overnames, distributie-overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten (in de Nederlandse of Engelse taal), het voeren van (arbitrage)procedures, opstellen van en adviseren over algemene leveringsvoorwaarden.

Onroerend goed recht, waaronder huurkwesties, adviezen over koopovereenkomsten en procedures inzake huur- en koopovereenkomsten van (on)roerend goed.

Erfrecht, waaronder het tot stand brengen van boedelverdelingen, procederen over nalatenschappen en erfrechtelijke geschillen.

Bestuursrecht, waaronder het voeren van administratiefrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures tegen diverse overheidsinstanties.

Het kantoor behandelt geen strafzaken en vreemdelingen (verblijfsvergunning en asiel-)zaken.